Minnefond - Logo

BODØ KIRKELIGE FELLESRÅD

Statutter for Minnefondet

§ 1.

Minnefondet er opprettet med formål å forskjønne kirkegårdene og å dekke tiltak knyttet til gravferd/gravferdsseremonier.  

§ 2.

Minnefondet forvaltes av Bodø kirkelige fellesråd.  Fellesrådet  treffer vedtak om bruk av fondet etter forslag fra kirkevergen.

§ 3.

Minnefondet skal ha en grunnkapital på kr. 100 000.  Midler ut over grunnkapitalen kan benyttes til tiltak i tråd med statuttene.

§ 4.

Fondets midler dannes på følgende måte:

a) Ved bruk av Minnefondets ”kondolansekort” ved gravferd i stedet for blomster,
    kranser eller annen oppmerksomhet.  Ved å gi en gave til fondet vil giveren få utstedt
    en hilsen i form av Minnefondets kondolansekort i tilknytning til en gravferd/bisettelse.  
    Kondolansekortet utstedes av kirkevergen eller annen som kirkevergen har
    bemyndiget eller gjort avtale med.

b) Fondets midler kan brukes til:
    1. Fellesbeplantning på kirkegårdene
    2. Parkmøbler og utstyr til kirkegårdene (unntatt utstyr til løpende drift/vedlikehold)
    2. Kunstnerisk utsmykning på kirkegårdene
    3. Utstyr til bruk ved gravferdsseremonier innen Bodø kirkelige fellesråd’s område
    4. Kunstneriske innslag ved gravferdsseremonier
    5. Andre ting som har tilknytning til kirkegård og gravferd.

§ 5.

Kirkevergen i Bodø fører regnskap for Minnefondet.  Regnskapet revideres av revisor for Bodø kirkelige fellesråd.  Kirkevergen legger hvert år fram regnskap og årsberetning for Minnefondet for Bodø kirkelige fellesråd innen 1.mars året etter rapporteringsåret.
Kostnadene til administrasjon og drift av fondet dekkes av fondet selv.

§ 6.

Statuttene for Minnefondet godkjennes/fastsettes av Bodø kirkelige fellesråd.

§ 7.

Vedtak om opphør av Minnefondet kan gjøres av fellesrådet slik:
Forslag om opphør fremmes av fellesrådet som så godkjennes av fellesrådet i påfølgende valgperiode.


Fastsatt av Bodø kirkelige fellesråd 06042006, BKF sak 26/2006

Handlekurv
Du har ingen varer i handlekurven

 

Disse kondolansekortene bringer et beløp til Bodø kirkelige fellesråds Minnefond, som har til formål å forskjønne kirkegårdene og å gi gravferden en vakrest mulig ramme.